CENAZE DEFİN İŞLEMİ :

a – Ölüm Olayı Normal Nedenlerle Evde Meydana Gelmişse, Yapılacak İşlemler :

Ölüye ait Nüfus kağıdı aslı,aslı yoksa nüfus kayıt örneği ile bağlı bulunulan İlçe Belediye Tabipliğine başvurularak “ Gömme İzin Belgesi” alınır. Bu belge ile Mezarlıklar Müdürlüğünün en yakın Cenaze İşleri Şefliklerine müracaat edilir. Yetkili birimimizce müsait olan mezarlıktan mezar yeri tahsisi yapılır. Cenazenin alınarak gasilhaneye nakledilmesi, yıkanması, kefen-lenmesi, camiye ve oradan mezarlığa nakledilerek gömü işleminin yapılması ve gereken dini vecibeler de dahil tüm hizmetler Mezarlıklar Müdürlüğünce ücretsiz yerine getirilmektedir.

b – Ölüm Olayı Normal Nedenlerle Hastanede Meydana Gelmiş ise Yapılacak İşlemler:

Hastaneden alınacak “Gömme İzin Belgesi” ile Cenaze İşleri Şefliklerince başvurulur.

c – Adli Tıp Morgunda bulunan cenazeler için ise Adli Tıp Kurumunca verilecek defin belgesi ile Cenaze İşleri Şefliklerine başvurulacaktır.

Cenaze Defin İşlemleri Nasıl Yapılır ?

Normal Nedenlerle Evde Meydana Gelen Ölümlerde İşlemler Nelerdir?

a- Cenaze yakını vatandaşlarımız ölüm olayının meydana geldiği evin bulunduğu ilçenin belediye tabipliklerine, cenazenin nüfus kağıdı aslı ; nüfus Kağıdı yok ise Nüfus Müdürlüğünden alacakları nüfus kayıt örneği ile müracaat ederek Belediye Tabibine ölüm olayını bildirirler.

b- Belediye Tabibi cenazeyi görüp, muayene ederek ölüm raporu tanzim eder ve cenaze yakını vatandaşa cenazenin gömülmesi için ‘Gömme İzin Belgesi’ verilir. Cenaze yakını vatandaşlarımız, belediye tabipliğinden aldıkları ‘Gömme İzin Belgesi’ ile kendilerine en yakın olan Mezarlıklar Müdürlüğünün Cenaze İşleri Şefliklerine bizzat gelerek müracaat ederler. Yetkili birimlerce müsait olan mezarlıktan mezar yeri tahsisi yapılır.

Cenaze İşleri Şeflikleri, cenaze yakını vatandaşların isteği doğrultusunda cenazenin evden alınması camii veya Mezarlıklar Müdürlüğümünün gasilhanelerine nakledilmesi, cenazenin yıkanması, kefenlenmesi, tabuta konulması, cenaze aracına konulması, cenaze yakınlarının istediği camiye nakledilmesi, camii de cenaze namazının kılınması, camiden mezarlığa nakil edilmesi, mezar yerinin kazılıp hazırlanması, veya lahit kapağının konulması ve dini vecibelerin yerine getirilmesi ile defin hizmeti tamamlanmış olur. Tüm bu hizmetler Mezarlıklar Müdürlüğünce ücretsiz olarak yerine getirilmektedir.

Normal Nedenlerle Hastanede Meydana Gelen Ölümlerde İşlemler Nelerdir ?

a- Hastane ve diğer sağlık müesseselerinde ölenlere ait defin ruhsatlarının müessesenin Müdür ve Baş Tabibi tarafından verilmesinin, usulüne uygun olarak resmi tabipler tarafından tasdik edilmesi yasal zorunluluktur.

b- Resmi Tabipler tarafından tasdik edilmeden Hastane ve diğer sağlık müesseseleri Müdür ve Baş Tabibince, ölümüne sebep olan hastalık esnasında tedavi eden tabibin verdiği, resmi tabip tarafından tasdik edilmeyen defin ruhsatları ile hiçbir cenazenin defin edilmemesi, nakledilmemesi, mezarlıklara kabul edilmemesi yasa gereğidir. c- Yukarıda izah edildiği şekilde resmi tabipler tarafından verilen veya tasdik edilen gömme izin belgesini (defin ruhsatını) alan cenaze yakını vatandaşlarımız kendilerine en yakın Mezarlıklar Müdürlüğü Cenaze İşleri Şefliklerinden
birine şahsen müracaat ederler. Cenazenin hastane gasilhanesinde veya cenaze sahibi vatandaşların isteği doğrultusunda camii veya Mezarlıklar Müdürlüğü gasilhanesinde yıkanması, kefenlenmesi, tabuta konulması, cenaze yakınlarının isteği doğrultusunda camii ye nakledilmesi, cenaze namazının kılınması, defin edileceği mezarlığa nakledilmesi, mezar yerinin kazılıp hazırlanması, cenazenin defin edilmesi, mezar tahtasının veya lahit kapağının konulması, toprağın örtülmesi, dini vecibelerinin yerine getirilmesi ile defin hizmeti tamamlanmış olur. Tüm bu hizmetler Mezarlıklar Müdürlüğünce ücretsiz olarak yerine getirilmektedir.

Adli Nedenlere Dayalı Ölümlerde İşlemler

Adli bir neden ile ölüm olayı meydana gelmiş ise Savcının İncelemesini müteakip, Savcının talebi ile cenazeyi Mezarlıklar Müdürlüğü nakleder, defin ruhsatı ile de yukarıdaki işlemlere göre cenaze defin edilir.

Adli bir neden ile ölüm olayı meydana gelmiş ise savcılığın incelemesini müteakip, alınan defin belgesi ile yukarıda belirtildiği şekilde işlem yapılır.

Adli Tıp Morgunda bekletilen cenazeler ise Adli Tıp Kurumunca gönderilen defin ruhsatları ile yukarıda açıklanan şekilde defin edilirler.

Defin Esnasında İsteyebileceğiniz Ek İşlemler

Eğer cenazenin tabutlu defin edilmesi istenir ise ücret tarifesinde belirlenen tabut bedeli defin işlemi esnasında cenaze yakınlarından makbuz karşılığı peşin tahsil edilir. Eğer cenaze Müdürlük onaylı mezarlık alanlarına defin edilmek istenirse; o mezarlıkta ücret tarifesinde belirtilen “Cenazeli mezar yeri bedeli” peşin tahsil edilerek, Mezar Yeri Kullanma Belgesi verilerek, defin işlemi yapılır.

Cenazenin defin edileceği mezar yeri lahit yapılması talep edilir ise yine cenaze yakınından ücret tarifesinde belirtilen lahit bedeli makbuz karşılığı peşin tahsil edilerek, lahit mezar yaptırılıp, cenaze defin edilir.

Eğer cenaze daha önceden boş mezar yeri satın alınmış bir mezara defin edilmesi istenir ise, önceden satın alınmış olan boş mezar yerinin, mezar yeri kullanma belgesi aslının defin işlemleri sırasında Cenaze İşleri Şefliklerine ibraz edilmesi gerekmektedir.

Cenaze, daha önceden ölmüş bir yakınının üstüne defin edilmesi talep olunursa, ikinci defnin yapılabilmesi için en son gömü tarihinden asgari 5 (beş) yıl geçmiş olması şartı aranır. Ayrıca mezar yerinin de satın alınmış olması gerekmektedir. Bunun için de mezar yeri kullanma belgesi aslının ibrazı lazım gelir.

Mezar yeri kullanma hakkını almış olan kişi kendi mezar yerine bir başkasının defin edilmesini talep edecek olursa, öncelikle noterden muvafakatname yaptırması veya Nüfus Kağıdı aslı ve mezar yeri kullanma belgesi aslı ile Cenaze İşleri Şefliğine bir dilekçe ile bizzat müracaat ederek ve dilekçe ekinde de mezar yeri kullanma belgesinin fotokopisi ile nüfus cüzdanının fotokopisini de ekleyerek, cenazenin gömülmesini talep edebilir.

Cenazenin Defin Edileceği Mezarlık Alanının Seçilmesi

Mezarlıklar Müdürlüğü mümkün olduğunca vatandaşlarımızın talebi doğrultusundaki mezarlıklara cenaze defin edilmesini sağlamaya çalışmaktadırlar. Ancak ilimiz merkezindeki mezarlıklarda aile kabri dışında açıktan cenaze defnine müsait alanlar kalmadığından, gömüye açık mümkün olduğunca da vatandaşlarımızı memnun edecek mezarlıklara gömü yapılmaktadır.

Defin İşlemlerinden Sonra Yapılacak İşlemler

Cenaze Müdürlük onaylı veya parselasyonlu mezarlıklara defin edilmiş ise;

Defin işlemleri esnasında mezar yeri bedeli Mezarlıklar Müdürlüğünce tahsil edildiğinden, cenazenin defin edildiği mezarlık alanının bağlı bulunduğu Bölge Müdür Yardımcılıklarından mezar yeri kullanma belgesi alınır ve mezarlık defterine işletilir.

Gömü tarihinden itibaren asgari üç ay geçtikten sonra, cenaze yakını vatandaşlarımız mezar yeri kullanma belgesi aslı ile Bölge müdür Yardımcılıklarına müracaat ederek mezar üst inşaatını yaptırmak üzere inşaat yaptırma ruhsatı alırlar. Bölge Müdür Yardımcılıkları mezar yeri kullanma belgesini alarak, 1 ay süreli mezar yeri yaptırma ruhsatını verirler. Vatandaşlarımız 1 ay içerisinde mezar yerlerinin üst inşaatını yaptırıp, mezarlıktaki görevlilerimize ruhsatı imzalatıp, defter kaydını yaptırıp, inşaat ruhsatı ile Bölge müdür Yardımcılığı’na müracaat ederek Mezar Yeri Kullanma Belgelerini inşaatın yapıldığını da işleterek geri alırlar. Mezar üst inşasının 5 yıl içerisinde yapılması gerekmektedir.

Cenaze sıra mezarlıkta defin edilmiş ise;

Cenaze defin tarihinden 15 gün sonra, mezarlık alanının bağlı bulunduğu Bölge Müdür Yardımcılığı’na cenaze yakını vatandaş bizzat müracaat ederek, her yıl Bursa Belediye Meclisince kabul edilmiş, Valilik Makamınca onaylanmış ücret tarifesindeki bedeli nakit ve peşin olarak makbuz karşılığı ödeyerek, mezar yeri kullanma belgesini alırlar. Daha sonra mezarlık defterine mezar yeri kullanma belgesini kayıt ettirirler.

Gömü tarihinden itibaren asgari üç ay geçtikten sonra mezar yeri üst inşaatını yaptırmak üzere Bölge Müdür Yardımcılığı’na bizzat müracaat ederek, ücret tarifesinde belirlenmiş olan, Mezar Yeri Yaptırma Ruhsatını alırlar.Mezar Yeri Kullanma Belgesi Bölge Müdürlüğünce alıkonur. Bu ruhsat 1 ay süreli olup,1 ay içerisinde mezarın üst inşasının yapılıp bitirilmesi gerekir. Mezar üst inşasını müteakip, mezarlık defterine ruhsatı işletip mezarlıktaki görevlimize ruhsatı imzalatıp,Bölge Müdür Yardımcılığından mezar yeri kullanma belgesine mezar yerinin üst inşasının yapıldığını da işletip, geri alırlar.

Sıra mezarlıklarda mezar yeri kullanma belgesi almayan veya mezar yeri kullanma belgesi alınmış dahi olsa 5 (Beş) yıl içerisinde mezar yerinin üst inşasını yapmayan vatandaşların,mezar yerine Müdürlüğümüz cenaze defni yapar ve ilgilisine bu yere karşı mezar yeri tahsis etmez.(Yönetmeliğin 40.maddesinin “ O “ bendi gereği)

Kaynak: www.ibb.gov.tr

Mezar İnşaat Nasıl Yapılır?

Mezar Yerlerinin Üst İnşasının Yapılması; Mezar yeri kullanma belgesi ile mezar yerinin kullanma hakkını satın alan vatandaşlarımız 5 (Beş)yıl içerisinde Mezarlıklar Müdürlüğü Bölge Müdür Yardımcılıklarından yukarıda bahis edildiği şekilde, mezar yeri yaptırma ruhsatı alarak, mezar yerlerini ya kendileri bizzat yapar veya Mezarlıklar Müdürlüğünden her yıl çalışma ruhsatı almış mezarlıklarda mezar üst inşası yapan ruhsatlı Firmalara mezarlarını yaptırırlar. Vatandaşlarımızın bu hususta çok dikkatli ve hassas olmaları gerekmektedir. Mezarlıklar Müdürlüğünden mezarlıklarda çalışma ruhsatı almamış kişilere mezar üst inşası yaptırmamaları gerekmektedir. Aksi takdirde mezar inşaatları Mezarlıklar Müdürlüğünce yıktırılır. Diğer önemli bir husus ise, Mezar Yeri Kullanma Belgesindeki mezar ölçüleri dışında mezar yeri çevirenlerin mezar yerleri yıktırılır veya cezalı satış yapılır. Boş mezar yerleri, ölçüleri içerisinde kalmak şartı ile yan ve kat farkı ücreti,ücret tarifesindeki fark ücreti alınmak suretiyle katlı ve yanlı yapılabilir. Vatandaşlarımızın mezar üst inşa ruhsatı alırken bunu beyan etmeleri gerekir. Mezar Yeri Üst İnşa ruhsatı almış vatandaşlarımız 1 ay içerisinde mezar üst inşalarını bitirmiş olmaları gerekmektedir. Aksi takdirde yeni ruhsat almaları gerekir. Unutmayınız...! Mezar inşaatı yapım ruhsatı 1 ay geçerlidir.

Takım Çalışması

Kalite

Bütünlük

İlişkiler

Mezar Modelleri